Biomolecules & Therapeutics : eISSN 2005-4483 / pISSN 1976-9148

Cited by CrossRef (3)

  1. Menglei Wang, Yuting Yang, Yanlei Guo, Ruirong Tan, Yanmei Sheng, Huawei Chui, Ping Chen, Hua Luo, Zhujun Ying, Li Li, Jin Zeng, Junning Zhao. Xiaoxuming decoction cutting formula reduces LPS-stimulated inflammation in BV-2 cells by regulating miR-9-5p in microglia exosomes. Front. Pharmacol. 2023;14
    https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1183612
  2. Xiaojin Wei, Chaodong Huang, Kai Chen, Shuxin Liu, Meng Wang, Lin Yang, Yaping Wang. BMP7 Attenuates Neuroinflammation after Spinal Cord Injury by Suppressing the Microglia Activation and Inducing Microglial Polarization Via the STAT3 Pathway. Neurochem Res 2023;48:2687
    https://doi.org/10.1007/s11064-023-03930-y
  3. Wei Tang, Jiawen Peng, Lixuan Chen, Changhui Yu, Yuhao Wang, Fei Zou, Gang Zheng, Xiaojing Meng. Lead inhibits microglial cell migration via suppression of store-operated calcium entry. Toxicology Letters 2024;393:69
    https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2024.01.011