Biomolecules & Therapeutics : eISSN 2005-4483 / pISSN 1976-9148

Cited by CrossRef (3)

  1. Xin Wen, Si Chen, Xueting Chen, Hui Qiu, Wei Wang, Nie Zhang, Wanming Liu, Tingting Wang, Xin Ding, Longzhen Zhang. ITGB5 promotes innate radiation resistance in pancreatic adenocarcinoma by promoting DNA damage repair and the MEK/ERK signaling pathway. Front. Oncol. 2022;12
    https://doi.org/10.3389/fonc.2022.887068
  2. Joshua Zhang, Lily Darman, Md Hassan, Urs Von Holzen, Niranjan Awasthi. Targeting KRAS for the potential treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma: Recent advancements provide hope (Review). Oncol Rep 2023;50
    https://doi.org/10.3892/or.2023.8643
  3. Kexun Zhou, Yingping Liu, Shiman Yuan, Ziyu Zhou, Pengfei Ji, Qianhan Huang, Feng Wen, Qiu Li. Signalling in pancreatic cancer: from pathways to therapy. Journal of Drug Targeting 2023;31:1013
    https://doi.org/10.1080/1061186X.2023.2274806