Biomolecules & Therapeutics : eISSN 2005-4483 / pISSN 1976-9148

Cited by CrossRef (7)

 1. Koyeli Girigoswami, Pragya Pallavi, Agnishwar Girigoswami. Intricate subcellular journey of nanoparticles to the enigmatic domains of endoplasmic reticulum. Drug Delivery 2023;30
  https://doi.org/10.1080/10717544.2023.2284684
 2. Han Gao, Chengwei He, Rongxuan Hua, Yuexin Guo, Boya Wang, Chen Liang, Lei Gao, Hongwei Shang, Jing-Dong Xu. Endoplasmic Reticulum Stress of Gut Enterocyte and Intestinal Diseases. Front. Mol. Biosci. 2022;9
  https://doi.org/10.3389/fmolb.2022.817392
 3. Chien-Liang Lin, Chung-I Yu, Tzong-Huei Lee, Jimmy Ming-Jung Chuang, Kuang-Fen Han, Chang-Shen Lin, Wan-Ping Huang, Jeff Yi-Fu Chen, Chung-Yi Chen, Mei-Ying Lin, Chien-Hsing Lee. Plumbagin induces the apoptosis of drug-resistant oral cancer in vitro and in vivo through ROS-mediated endoplasmic reticulum stress and mitochondrial dysfunction. Phytomedicine 2023;111:154655
  https://doi.org/10.1016/j.phymed.2023.154655
 4. Han Dong, Chun-Di Chang, Fei Gao, Na Zhang, Xing-Jian Yan, Xue Wu, Yue-Hui Wang. The anti-leukemia activity and mechanisms of shikonin: a mini review. Front. Pharmacol. 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1271252
 5. Yongxia Zhao, Xiaochun Ye, Zhifeng Xiong, Awais Ihsan, Irma Ares, Marta Martínez, Bernardo Lopez-Torres, María-Rosa Martínez-Larrañaga, Arturo Anadón, Xu Wang, María-Aránzazu Martínez. Cancer Metabolism: The Role of ROS in DNA Damage and Induction of Apoptosis in Cancer Cells. Metabolites 2023;13:796
  https://doi.org/10.3390/metabo13070796
 6. Wenli Gu, Caihong Yang. Zinc oxide nanoparticles inhibit malignant progression and chemotherapy resistance of ovarian cancer cells by activating endoplasmic reticulum stress and promoting autophagy. Exp Ther Med 2023;26
  https://doi.org/10.3892/etm.2023.12207
 7. Kyoung Ah Kang, Rui Zhang, Mei Jing Piao, Ao Xuan Zhen, Herath Mudiyanselage Udari Lakmini Herath, Pincha Devage Sameera Madushan Fernando, Jin Won Hyun. Luteolin Triggered Apoptosis in Human Colon Cancer Cells Mediated by Endoplasmic Reticulum Stress Signaling. Food Suppl Biomater Health 2022;2
  https://doi.org/10.52361/fsbh.2022.2.e24