Biomolecules & Therapeutics : eISSN 2005-4483 / pISSN 1976-9148

Cited by CrossRef (3)

  1. He-Xi Du, Shao-Yu Yue, Di Niu, Chang Liu, Li-Gang Zhang, Jing Chen, Yang Chen, Yu Guan, Xiao-Liang Hua, Chun Li, Xian-Guo Chen, Li Zhang, Chao-Zhao Liang. Gut Microflora Modulates Th17/Treg Cell Differentiation in Experimental Autoimmune Prostatitis via the Short-Chain Fatty Acid Propionate. Front. Immunol. 2022;13
    https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.915218
  2. Tingfeng Du, Aihua Lei, Naiyu Zhang, Cuiming Zhu. The Beneficial Role of Probiotic Lactobacillus in Respiratory Diseases. Front. Immunol. 2022;13
    https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.908010
  3. Zhilin Zhang, Huan Zhang, Tian Chen, Lin Shi, Daorong Wang, Dong Tang. Regulatory role of short-chain fatty acids in inflammatory bowel disease. Cell Commun Signal 2022;20
    https://doi.org/10.1186/s12964-022-00869-5