Biomolecules & Therapeutics : eISSN 2005-4483 / pISSN 1976-9148

Cited by CrossRef (12)

 1. Keke Zhang, Xinxing Wan, Md Asaduzzaman Khan, Xiaoying Sun, Xuan Yi, Zhouqi Wang, Ke Chen, Lin Peng. Peripheral Blood circRNA Microarray Profiling Identities hsa_circ_0001831 and hsa_circ_0000867 as Two Novel circRNA Biomarkers for Early Type 2 Diabetic Nephropathy. DMSO 2022;Volume 15:2789
  https://doi.org/10.2147/DMSO.S384054
 2. Honglei Hu, Xiaodong Zhao, Xingqian Jin, Shujuan Wang, Wenlong Liang, Xiangguo Cong, Muhammad Tarek Abdel Ghafar. Efficacy and safety of eplerenone treatment for patients with diabetic nephropathy: A meta-analysis. PLoS ONE 2022;17:e0265642
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265642
 3. Liang-Jun Yan. The Nicotinamide/Streptozotocin Rodent Model of Type 2 Diabetes: Renal Pathophysiology and Redox Imbalance Features. Biomolecules 2022;12:1225
  https://doi.org/10.3390/biom12091225
 4. Xialin Lv, Min Zhou, Xiu Liu, Qin Xiang, Rong Yu, Weijun Peng. Efficacy and Safety of Zhenwu Decoction in the Treatment of Diabetic Nephropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/2133705
 5. Vijayakumar Natesan, Sung-Jin Kim. Metabolic Bone Diseases and New Drug Developments. Biomol Ther (Seoul) 2022;30:309
  https://doi.org/10.4062/biomolther.2022.007
 6. Sitara Ghosh, Ankana Ghosh, Ashitha Rajanan, Amal Jyothy Suresh, Pratiksha Sharadrao Raut, Sourav Kundu, Bidya Dhar Sahu. Natural coumarins: Preclinical evidence-based potential candidates to alleviate diabetic nephropathy. Phytomedicine Plus 2022;2:100379
  https://doi.org/10.1016/j.phyplu.2022.100379
 7. Wei Mi, Min Yu, Shuying Yin, Yuhan Ji, Tala Shi, Ning Li, Jian Song. Analysis of the Renal Protection and Antioxidative Stress Effects of Panax notoginseng Saponins in Diabetic Nephropathy Mice. Journal of Immunology Research 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/3610935
 8. Ying Huang, Wen Lu, Hongyun Lu. The clinical efficacy and safety of dapagliflozin in patients with diabetic nephropathy. Diabetol Metab Syndr 2022;14
  https://doi.org/10.1186/s13098-022-00815-y
 9. Vijayakumar Natesan, Sung-Jin Kim. Lipid Metabolism, Disorders and Therapeutic Drugs - Review. Biomol Ther (Seoul) 2021;29:596
  https://doi.org/10.4062/biomolther.2021.122
 10. Alireza Mafi, Negar Yadegar, Marziyeh Salami, Raziyeh Salami, Omid Vakili, Esmat Aghadavod. Circular RNAs; powerful microRNA sponges to overcome diabetic nephropathy. Pathology - Research and Practice 2021;227:153618
  https://doi.org/10.1016/j.prp.2021.153618
 11. Lianqi Liu, Xingquan Pan, Fei Xie, Xin Xu, Dian Xiao, Junhai Xiao, Xinbo Zhou. Design, synthesis and biological activity evaluation of a series of bardoxolone methyl prodrugs. Bioorganic Chemistry 2022;124:105831
  https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2022.105831
 12. Xichao Wang, Ruili Song, Zhuo Li. Salviolone protects against high glucoseā€induced proliferation, oxidative stress, inflammation, and fibrosis of human renal mesangial cells by upregulating membrane metalloendopeptidase expression. Chem Biol Drug Des 2022
  https://doi.org/10.1111/cbdd.14183