Biomolecules & Therapeutics : eISSN 2005-4483 / pISSN 1976-9148

Cited by CrossRef (4)

 1. Yan Liu, Shan Wang, Jun Kan, Jingzhi Zhang, Lisa Zhou, Yuli Huang , Yunlong Zhang . Chinese Herbal Medicine Interventions in Neurological Disorder Therapeutics by Regulating Glutamate Signaling. CN 2020;18:260
  https://doi.org/10.2174/1570159X17666191101125530
 2. Mengjie Xu, Tingxu Yan, Kaiyue Fan, Mengshi Wang, Yu Qi, Feng Xiao, Kaishun Bi, Ying Jia. Polysaccharide of Schisandra Chinensis Fructus ameliorates cognitive decline in a mouse model of Alzheimer's disease. Journal of Ethnopharmacology 2019;237:354
  https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.02.046
 3. Runrun Wang, Peidong Chen, Zhiwei Shen, Guisen Lin, Gang Xiao, Zhuozhi Dai, Bingna Zhang, Yuanfeng Chen, Lihua Lai, Xiaodan Zong, Yan Li, Yanyan Tang, Renhua Wu. Brain Amide Proton Transfer Imaging of Rat With Alzheimer’s Disease Using Saturation With Frequency Alternating RF Irradiation Method. Front. Aging Neurosci. 2019;11
  https://doi.org/10.3389/fnagi.2019.00217
 4. Tingxu Yan, Yingying Sun, Guowei Gong, Yue Li, Kaiyue Fan, Bo Wu, Kaishun Bi, Ying Jia. The neuroprotective effect of schisandrol A on 6-OHDA-induced PD mice may be related to PI3K/AKT and IKK/IκBα/NF-κB pathway. Experimental Gerontology 2019;128:110743
  https://doi.org/10.1016/j.exger.2019.110743