Biomolecules & Therapeutics : eISSN 2005-4483 / pISSN 1976-9148

Cited by CrossRef (1)

  1. Mengjie Xu, Tingxu Yan, Kaiyue Fan, Mengshi Wang, Yu Qi, Feng Xiao, Kaishun Bi, Ying Jia. Polysaccharide of Schisandra Chinensis Fructus ameliorates cognitive decline in a mouse model of Alzheimer's disease. Journal of Ethnopharmacology 2019;237:354
    https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.02.046